BEIT SHIRENE

בית שירין דיור מוגן

בית שירין דיור מוגן הרצליה

בניית מבנה חדש בן 6 קומות, 81 יח"ד. עבודה כוללת בניית לובי כניסה משותף למבנה החדש ולמבנה הקיים,
בניית חללים טכניים של מערכות בקומת המרתף,
תוספת בנייה של 18 יח"ד מעל הגג, בניית פיר מעלית כולל מעלית,
בניית מגדל ממ"קים לכל הקומות
הסדרת כל מערכות המים והחשמל בקומות הקיימות לרבות תקרות אקוסטיות והחזרת שטח לקדמותו.
שיפוץ חזיתות, ביצוע עבודות פיתוח לרבות הסדרת תשתיות מים ביוב, וחניות.

הנחת חדר טרנספורמציה: