LEVI ESHKOL MUSEUM

בית לוי אשכול

מוזיאון בית לוי אשכול

בית לוי אשכול הוא מבנה בשכונת רחביה בירושלים, בשדרות בן מיימון 46 פינת רחוב אוסישקין.
המבנה שימש במהלך השנים כבית ראש ממשלת ישראל, עת עבר המעון לבית אגיון,
ומשמש כיום כמשכנה של יד לוי אשכול למען הנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה השלישי, לוי אשכול.
החברה ביצעה עבודות שימור וגמר במוזיאון בית ראש הממשלה לוי אשכול, כולל מערכות מולטימדיה מיוחדות,
עבודות שימור מיוחדות, שחזור ובכללם-
"המטבחון של גולדה".