MIGDAL TZEDEK

מגדל צדק

גן לאומי מגדל צדק

עבודות בניה ופיתוח בגן תחומי מגדל צדק, הכולל התאמת מבנה קיים למרכז מבקרים.
הקמת מספר מבני עצר כגון מבנה כניסה, מבנה שירותים, מבנה הנהלה, מבנה שומרים ומבנה לגינות קהילתיות.